Công nghệ blockchain và tương lai của nền kinh tế số

Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền thông tin một cách an toàn và minh bạch. Nó là một hệ thống được xây dựng dựa trên các khối (blocks) thông tin liên kết với nhau theo thứ tự thời gian, tạo thành một chuỗi (chain) các khối liên kết với nhau. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về lĩnh vực công nghệ blockchain và tương lai của nền kinh tế số. Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch đã được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một khối mới được tạo ra, … Continue reading Công nghệ blockchain và tương lai của nền kinh tế số